Deklaracja dostępności cyfrowej –oświadczenie w sprawie dostępności

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o, operator Portu Jachtowego NorthEastMarina Szczecin, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://northeast-marina.pl/strony internetowej NorthEastMarina Szczecin.

Data publikacji strony internetowej: 13.04.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.02.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia dla strony northeast-marina.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test –European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu)z którego wynika, że strona internetowa northeast-marina.pl spełnia wymagania w 94.84%.

•Brak przycisku przesyłania.

•Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu.

•Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Misztal, email: ewelina.misztal@zstw.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 35 16 220.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskichRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Port Jachtowy w Szczecinie, lokalizacja ul. Wyspa Grodzka 1

Do budynku posadowionego na Wyspie Grodzkiej1prowadzi wejście główne zlokalizowane w przejściu dzielącym budynek na 2 części. Dojście na wyspę przez kładkę pieszo-jezdną łączącą wyspę z nabrzeżem starówka. Przy nabrzeżu znajduję się parking.Do wejścia można dojechać wózkiem inwalidzkim, przez kładkę pieszo-jezdną.

Budynek na wyspie grodzkiej jest budynkiem parterowym. W budynku nie ma windy. W budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, w ciągu toalet publicznych z tyłu budynku.Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wyspę samochodem jest ograniczony i wymaga uzyskania zgody Bosmanatu pod nr telefonu 539-924-222.

Do budynku i toalety można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku na Wyspie Grodzkiej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Porcie Jachtowym w Szczecinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

A A+ A++